چیا خداکرم زاده

چیا خداکرم زاده

دانشجوی دکتری تخصصی معماری (معمار ، مولف و استاد دانشگاه)

۱۵ارتباط ۷مهارت
کردستان | سنندج
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد معماری معماری
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۰۱
متراکم + سبز
توماس شروپفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات