مجتبی محمدی

مجتبی محمدی

کارشناسی مهندسی مکانیک نقشه کشی صنعتی

۰ارتباط ۴مهارت
تهران | قرچک
مهندس طراحی مکانیک
شرکت آبران صنعت
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی تبریز
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی تبریز
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی مکانیک نقشه کشی صنعتی
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
مهندس طراحی مکانیک
شرکت آبران صنعت
در حال همکاری
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات