سید مصطفی علوی

سید مصطفی علوی

دیپلم مهندسی برق صنعتی

۰ارتباط ۳مهارت
گلستان | گرگان
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم مهندسی برق صنعتی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات