زهرا محمودی

زهرا محمودی

کارشناسی ارشد علوم باغبانی بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی

۹ارتباط ۱مهارت
قزوین | آبیک
کارشناس فنی
شرکت تعاونی آتیه سبز آبیک
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز کرج
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز کرج
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد علوم باغبانی بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی
تجارب کاری
۱۳۸۷ - ۱۳۹۳
کارشناس فنی
شرکت تعاونی آتیه سبز آبیک
مدرک کارآفرینی -حافظ کل قران -3 سال مهندس ناظر جهادکشاورزی 20سال سابقه تدریس در زمینه حفظ قرآن - گواهی شرکت در کنگره بیوتکنولوژی کشاورزی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
پایان نامه ارشد (در زمینه کشت بافت گردو )می باشد