مرجان مصباح

مرجان مصباح

تکنولوژیست جراحی

۳۸ارتباط ۴مهارت
کرمان | کرمان
دانشجو
بیمارستان باهنر و افضلی و شفا
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی اتاق عمل پیراپزشکی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۲
گواهینامه رانندگی
اموزشگاه رانندگی
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
دانشجو
بیمارستان باهنر و افضلی و شفا
کاراموزی در بیمارستان
مهارت ها
| ۲۰نفر
امیر شجاعی مقدممحمدرضا قربانیاحسان عادلHOURA ALIJANIAtefeh piltan
| ۲۰نفر
امیر شجاعی مقدممحمدرضا قربانیاحسان عادلامین صادقی نیاAtefeh piltan
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات