مرجان مصباح

مرجان مصباح

تکنولوژیست جراحی

۴۳ارتباط ۴مهارت
کرمان | کرمان
کارشناس اتاق عمل
بیمارستان افضلی پور
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی اتاق عمل پیراپزشکی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۲
گواهینامه رانندگی
اموزشگاه رانندگی
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۴۰۰
کارشناس اتاق عمل
بیمارستان افضلی پور
طرح و تمدید طرح را در این بیمارستان گذراندم
مهارت ها
| ۲۴نفر
عبدالرضا سردرهعلیرضا نعمتی رشته رودیامیر شجاعی مقدممحمدرضا قربانیHOURA ALIJANI
| ۲۴نفر
عبدالرضا سردرهعلیرضا نعمتی رشته رودیامیر شجاعی مقدممحمدرضا قربانیامین صادقی نیا
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات