سعادت تقوی

سعادت تقوی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۵۰ارتباط ۲مهارت
یزد | اردکان
حسابرس داخلی
آهن وفولاد ارفع
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اردکان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اردکان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
حسابرس داخلی
آهن وفولاد ارفع
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات