هادی عموئی

هادی عموئی

کارشناسی برق صنعتی

۲۶ارتباط ۶مهارت
یزد | اردکان
سرپرست برق
مشارکت آپکو پروژه فولاد ارفع
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کارشناسی مهندسی برق صنعتی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
سرپرست برق
مشارکت آپکو پروژه فولاد ارفع
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
سرپرست برق
آسفالت طوس پروژه فولاد ارفع
سرپرست برق سیالات
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
کارشناس برق
فناوران فولاد آبتین پروژه فولاد ارفع
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات