محمدرضا محمدی

محمدرضا محمدی

کامپیوتر نرم افزار

۸۳ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
IT کارآموز
پردازشگر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
دانشجو
دانشگاه فنی حرفه ای قزوین
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
windows server 2012 R2
۱۳۹۶
مجتمع فنی تهران
َAdminstoring Windows Server 2012 r2
۱۳۹۶
َAdminstoring Windows Server 2012 r2
مجتمع فنی تهران
CCNP Route
۱۳۹۶
CCNP Route
مجتمع فنی تهران
CCNA
۱۳۹۵
مجتمع فنی تهران
configuring Windows 8.1
۱۳۹۵
مجتمع فنی تهران
Network +
۱۳۹۴
مجتمع فنی تهران
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
IT کارآموز
پردازشگر
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
تیم فنی
dayan network
فعالیت به عنوان کاراموز و بدون حقوق
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات