مهراد یکانی

مهراد یکانی

کاردانی معماری نقشه کشی

۰ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
بازرس جوش
شرکت مهندسی نوین ناظر ازمای ایمن
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی تفرش
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تفرش
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
کاردانی معماری نقشه کشی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶ - ۱۳۹۹
(VISUAL TESTING (LEVEL II
شرکت مهندسی نوین ناظر ارمای ایمن
VT_s15890
۱۳۹۶ - ۱۳۹۹
(MAGNETIC PARTICLE TESTING (LEVEL II
شرکت مهندسی نوین ناظر ازمای ایمن
MT_S15890
۱۳۹۶ - ۱۳۹۹
(LIQUID PENETRAN TESTING (LEVEL II
شرکت مهندسی نوین ناظر ازمای ایمن
PT_S15890
۱۳۹۶ - ۱۳۹۹
(ULTRASONIC TESTING (LEVEL II
شرکت مهندسی نوین ناظر ازمای ایمن
UT_S15890
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
بازرس جوش
شرکت مهندسی نوین ناظر ازمای ایمن
ناظر اسکلت فلزی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مشاور
مشاورین املاک صابر
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
حسابدار
موسسه حسابداری تراز حساب پرند(ماهان)
انجام امور مالی شرکت
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
ترخیص کار
شرکت بازرگانی صدف ابی
ترخیص کار (خودرو های سواری و کشنده)
مهارت ها
زبان ها
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
حسابداری
(VISUAL TESTING (LEVEL II
(MAGNETIC PARTICLE TESTING (LEVEL II
(LIQUID PENETRAN TESTING (LEVEL II
(ULTRASONIC TESTING (LEVEL II
توضیحات