سلما بهزادی

سلما بهزادی

...........

۳ارتباط ۱مهارت
هرمزگان | بندرعباس
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قشم
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قشم
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات