جمال پسندیده

جمال پسندیده

کارشناسی اقتصاد کشاورزی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
GIS کارآموز
شرکت سام تکنو
کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
تحصیلات
دانشگاه محقق اردبیلی
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی اقتصاد کشاورزی
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
GIS کارآموز
شرکت سام تکنو
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات