هستی حسابی

هستی حسابی

کارشناسی بهداشت محیط

۲ارتباط ۲مهارت
زنجان | زنجان
مربی بهداشت
اداره آموزش و پرورش
کارشناسی پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی زنجان
تحصیلات
پردیس خودگران دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
مربی بهداشت
اداره آموزش و پرورش
مهارت ها
| ۱نفر
سعید محمدی
| ۱نفر
سعید محمدی
توضیحات