محمد گلاب

محمد گلاب

architect

۱ارتباط ۳مهارت
البرز | کرج
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای کاشان
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای کاشان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کاردانی معماری نقشه کشی
مهارت ها
| ۱نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات