سپیده اسکندری

سپیده اسکندری

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۲۵۰ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
مسئول فروش
نمایندگی ایران خودرو
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز ورامین
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز ورامین
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مسئول فروش
نمایندگی ایران خودرو
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناس پژوهش
شرکت جامه نگر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
اپراتور
مرکز امار
علت ترک شغل:پایان پروژه
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
کارشناس فروش
شرکت آریا
علت ترک شغل:جابجایی شرکت
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات