رضا صبوری

رضا صبوری

مدیر عامل در شرکت فنی مهندسی سپید ایده پرداز

۰ارتباط ۲مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
مدیر عامل
شرکت فنی مهندسی سپید ایده پرداز
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
۱۳۹۸ اکنون
دکترا مدیریت صنعتی تولید
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی تولید
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رشدیه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی برق قدرت
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کاردانی مهندسی برق قدرت
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مدیر عامل
شرکت فنی مهندسی سپید ایده پرداز
۱۳۹۲ اکنون
مدیر و مسئول مجموعه
تبلیغات رامکا
مهارت ها
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات