سلمان فارسی

سلمان فارسی

کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان

۱ارتباط ۴مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خاوران
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خاوران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
مهارت ها
| ۱نفر
مهناز هروی
| ۱نفر
مهناز هروی
| ۱نفر
مهناز هروی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات