حمید رضا خادم دلیر

حمید رضا خادم دلیر

ناظر کنترل کیفی

۳ارتباط ۲مهارت
اصفهان | شاهین شهر
امور نظارتی
هیدکو
کارشناسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تحصیلات
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
امور نظارتی
هیدکو
به عنوان ناظر جوشکاری و تستهای غیر مخرب
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
دفتر فنی لوله کشی
درریز
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات