مهدی علیزاده

مهدی علیزاده

کارشناسی معماری

۳ارتباط ۴مهارت
فارس | فسا
طراح وناظر
گروه صنعتی حدید فسا
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هنر شیراز
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هنر شیراز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
طراح وناظر
گروه صنعتی حدید فسا
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات