سید جابر موسوی

سید جابر موسوی

کارشناسی معماری

۳۱۸ارتباط ۱۰مهارت
همدان | همدان
ناظر پروژه
نیروگاه برق شهید مفتح همدان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز همدان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز همدان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
ناظر پروژه
نیروگاه برق شهید مفتح همدان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
ناظر وسرپرست اجرایی کارگاه
اداره مهندسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
طراح وممیز املاک
دفتر طراحی و نقشه برداری ترنم باران
مهارت ها
| ۱۲۹نفر
بهروز حلیمیعلی آقایاریرویا اریکبهمن طاعتیعلی نامدار
| ۱۲۸نفر
بهروز حلیمیعلی آقایاریرویا اریکبهمن طاعتیمجید ناصری
| ۱۲۸نفر
بهروز حلیمیعلی آقایاریرویا اریکبهمن طاعتیمجید ناصری
| ۱۲۷نفر
بهروز حلیمیعلی آقایاریرویا اریکبهمن طاعتیعلی نامدار
| ۱۱۸نفر
بهروز حلیمیعلی آقایاریرویا اریکبهمن طاعتیعلی نامدار
| ۱۱۳نفر
بهروز حلیمیعلی آقایاریرویا اریکبهمن طاعتیمجید ناصری
| ۱۱۳نفر
بهروز حلیمیعلی آقایاریرویا اریکبهمن طاعتیمجید ناصری
| ۱۰۷نفر
بهروز حلیمیعلی آقایاریرویا اریکبهمن طاعتیعلی نامدار
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
اسپانیایی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات