مهدی ابراهیمی

مهدی ابراهیمی

مهندسی مکانیک ساخت و تولید

۲ارتباط ۲مهارت
یزد | یزد
بازررس فنی
مجتمع گندله سازی اردکان
کارشناسی دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۷۵ - ۱۳۸۰
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
تجارب کاری
۱۳۸۷ - ۱۳۹۴
بازررس فنی
مجتمع گندله سازی اردکان
۱۳۸۴ - ۱۳۸۷
برنامه ریز نت تعمیرات پیشگیرانه
مجتمع فولا آلیاژی ایران
۱۳۸۲ - ۱۳۸۴
سرپرست اجرایی
مجتمع فولاد دهشیر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
اردو | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات