محمد حسین حرمحمدی

محمد حسین حرمحمدی

لوله گذاری صنعتی (پلی اتیلن)

۱۱ارتباط ۱۰مهارت
یزد | یزد
مدیر عامل
فنی مهندسی کاران هماوند آذرخش
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
مدیر عامل
فنی مهندسی کاران هماوند آذرخش
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات