در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا برنامه ریزی تولید را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که برنامه ریزی تولید را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند برنامه ریزی تولید را بصورت مبتدی و حدود ۳۷ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند برنامه ریزی تولید را بصورت متوسط و حدود ۴۲ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند برنامه ریزی تولید را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۸%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۷%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۴۲%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۷۹%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۲۱%
کاربران منتخب