مهران شیخها

مهران شیخها

کارشناسی مدیریت مالی

۸ارتباط ۲مهارت
قزوین | تاکستان
مدیر مالک
کشت و صنعت
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار خرمدره
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار خرمدره
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مدیر مالک
کشت و صنعت
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
با خدا بودن افتخار و قدرت طبیعت ماست .