سارا حقیقی منش

سارا حقیقی منش

کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست گرایش آمایش و ارزیابی سرزمین

۰ارتباط ۴مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد منابع طبیعی محیط زیست
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات