در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا Primavera P6 را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Primavera P6 را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Primavera P6 را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Primavera P6 را بصورت متوسط و حدود ۳۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Primavera P6 را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۹%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۶%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۳۲%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۶۳%
زن بیش از ۱۰ عضو ۳۷%
کاربران منتخب