حدیث پورنوری

حدیث پورنوری

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

۴۲ارتباط ۱مهارت
لرستان | خرم آباد
کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان
تحصیلات
دانشگاه لرستان
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات