کارزان نگهدار

کارزان نگهدار

کارشناسی ناپیوسته زراعت

۲ارتباط ۵مهارت
کردستان | سنندج
کارشناسی دانشگاه مراغه
تحصیلات
دانشگاه مراغه
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ناپیوسته کشاورزی تولیدات گیاهی زراعت
در حال تحصیل
دانشگاه فنی حرفه ای دورود
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کاردانی صنایع فلزی
فارغ التحصیل
مدارک و گواهی‌نامه ها
کشت و کار گلخانه های خاکی
۱۳۹۶
کشت و کار گلخانه های خاکی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۲۵۷۰۳۲۴۴
مهارت ها
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات