Yaser Hosseingholipour

Yaser Hosseingholipour

کارشناسی طراحی صنعتی حرفه ای

۲ارتباط ۱۶مهارت
البرز | مهرشهر
طراح
شکلات فرمند
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی کرج
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی کرج
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی طراحی صنعتی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
طراح
شکلات فرمند
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
طراح
استیل نوین ایکاد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
طراح
آسفالت ماشین
۱۳۸۳ - ۱۳۹۱
نقشه کش
هلیکوپترسازی ایران
مهارت ها
| ۲نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آلمانی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات