کیمیا غلامی

کیمیا غلامی

امور اداری و دفتری

۰ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
منشی اداری
شرکت انعکاس سبز
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
منشی اداری
شرکت انعکاس سبز
علت ترک شغل:بسته شدن شرکت
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
منشی اداری
شرکت S&D
علت ترک شغل:نامناسب بودن محیط
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
پشتیبانی فروش
فروش
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
پشتکار زیاد،صبور در کار و قدرت یادگیری بالا