عابدین حبیبی

عابدین حبیبی

کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی

۰ارتباط ۲مهارت
کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج
سرپرست
یک ویک
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
دانشگاه کردستان
۱۳۸۶ اکنون
کارشناسی ژنتیک سلولی مولکولی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
سرپرست
یک ویک
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات