هاشم امیدی

هاشم امیدی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه

۰ارتباط ۱مهارت
اردبیل | اردبیل
کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
تحصیلات
دانشگاه محقق اردبیلی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات