علی الهی فر

علی الهی فر

کارشناسی عمران عمران

۳ارتباط ۳مهارت
زنجان | زنجان
اجرایی
تعاونی مسکن کارکنان دفاتر اسناد رسمی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی عمران عمران
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
اجرایی
تعاونی مسکن کارکنان دفاتر اسناد رسمی
مهارت ها
| ۱نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات