مسعود صدقیانی

مسعود صدقیانی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۱ارتباط ۳مهارت
بوشهر | کنگان
کارشناس خرید
مجتمع گاز پارس جنوبی(فاز 12)
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
کارشناس خرید
مجتمع گاز پارس جنوبی(فاز 12)
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات