حامد پورعلی

حامد پورعلی

کارشناسی علوم کامپیوتر

۰ارتباط ۱مهارت
اردبیل | اردبیل
نصاب
آسانسور
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
۱۳۸۴ - ۱۳۸۹
کارشناسی علوم کامپیوتر
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
نصاب
آسانسور
۱۳۸۷ - ۱۳۹۳
صاحب فروشگاه
تجارت
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات