مرضیه گودرزی

مرضیه گودرزی

کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۶ارتباط ۱مهارت
لرستان | بروجرد
کارمند فروش
خدمات کامپیوتر شاهین
کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی بروجرد
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی بروجرد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارمند فروش
خدمات کامپیوتر شاهین
مهارت ها
| ۵نفر
افشین صدیق انزابیمحسن شاه منصوریعلی محمد فرداودی
توضیحات