رسول داوری

رسول داوری

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۴مهارت
گیلان | رشت
مسول انبار شرکت
کامپوره خزر
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی رشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۸۷ اکنون
مسول انبار شرکت
کامپوره خزر
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات