جاسم دریس

جاسم دریس

کارشناسی کشاورزی آب و خاک

۹ارتباط ۵مهارت
خوزستان | شادگان
عضو هیئت مشاوران
مهندسین مشاور سامان آبراه
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد شادگان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد شادگان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی کشاورزی آب و خاک
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
عضو هیئت مشاوران
مهندسین مشاور سامان آبراه
۱۳۹۵ اکنون
خوزستان-شادگان
موسسه جهاد نصر
مهارت ها
| ۱نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات