داود فراهانی

داود فراهانی

فوق دیپلم برق الکتروتکنیک

۱ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
مدیریت
طلا و جواهر سازی
کاردانی دانشگاه صنعتی اراک
تحصیلات
دانشگاه صنعتی اراک
۱۳۸۴ - ۱۳۸۸
کاردانی برق الکتروتکنیک
تجارب کاری
۱۳۸۰ اکنون
مدیریت
طلا و جواهر سازی
خودم دفتر و کارگاه دارم
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات