سیما فتحی

سیما فتحی

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی همدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی همدان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
Icdl 2
۱۳۸۶
Icdl 2
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
دوره های آموزشی
نرم افزار حسابداری رافع 6و7
درجه کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی همدان
نرم افزار حسابداری آسان
درجه کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی همدان
نرم افزار هلو
درجه کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی همدان
توضیحات