محمد احسان یکاولنگی

محمد احسان یکاولنگی

کارشناسی ارشد شیمی کاربردی

۰ارتباط ۳مهارت
البرز | کرج
همکار پروژه
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ایران
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
دانشگاه مازندران
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی شیمی کاربردی
-
دیپلم علوم تجربی
دبیرستان شهید بهشتی منطقه 2 تهران
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
همکار پروژه
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ایران
پروژه مربوط به ساخت غشاهای RO برای تصفیه آب لب شور بوده است
پروژه‌ها
۱۳۹۵
پروژه جایگزین خدمت نظام وظیفه در شرکت پتروشیمی NPC
از طریق بنیاد ملی نخبگان به وزارت نفت معرفی شده ام تا با انجام پروژه ای در طول 14 ماه به عنوان سرباز نخبه خدمت نمایم. موضوع پروژه پسا اصلاح غشاهای اسمز معکوس به منظور افزایش فلاکس آب بوده است.
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۵
Separation and Purification Technology
Impact Factor: 3.843
نویسنده پنجم بوده ام

محمد احسان یکاولنگی وحید وطن پور مهدیه صفرپور حامد ضرابی مصطفی کاویان
۱۳۹۶-۰۳
Desalination, 411, 89-100
Impact Factor: 5.905
نویسنده آخر بوده ام

محمد احسان یکاولنگی وحید وطن پور مهدیه صفر پور حامد ضرابی پیمان غلامی
۱۳۹۵-۱۱
Journal of Applied Polymer Science, 134
Impact Factor: 1.67
نویسنده اول بوده ام

محمد احسان یکاولنگی وحید وطن پور سجاد ریماز
۱۳۹۵-۰۶
Desalination, 394, 83-90
Impact Factor: 5.905
نویسنده دوم بوده ام

محمد احسان یکاولنگی حامد ضرابی وحید وطن پور عباس شکروی مهدیه صفرپور
۱۳۹۵-۰۲
Separation and Purification Technology, 163, 300-309
Impact Factor: 3.843
نویسنده دوم بوده ام

محمد احسان یکاولنگی وحید وطن پور مهدیه صفرپور
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات