زهره سپهری اصل

زهره سپهری اصل

حسابدار در دایگان گستران صنعت

۰ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
حسابدار
دایگان گستران صنعت
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه مجلسی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه مجلسی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
حسابدار
دایگان گستران صنعت
پرداخت نشدن حقوق و مزیا کارمندی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
حسابدار
شرکت ویستا تجارت پرشین
پیشرفت کار و موقعیت شغلی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات