احمد علیزاده

احمد علیزاده

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۷ارتباط ۰مهارت
اردبیل | اردبیل
کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
تحصیلات
دانشگاه محقق اردبیلی
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی مدیریت بازرگانی
دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی مدیریت بازرگانی
دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی مدیریت بازرگانی
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مقدس اردبیلی
۱۳۹۰ اکنون
زبان ها
آذری | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات