آرمان عباسی

آرمان عباسی

کارشناسی مهندسی صنایع

۰ارتباط ۵مهارت
سمنان | شاهرود
مدیریت پروژه
کابل مغان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی صنایع
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
مدیریت پروژه
کابل مغان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
کارشناس فرآیند
واثق فورج
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات