در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا Visio را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Visio را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Visio را بصورت مبتدی و حدود ۳۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Visio را بصورت متوسط و حدود ۳۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Visio را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۴۰%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۰%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۳۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۳۸%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۶۲%
کاربران منتخب