مرضیه نگهبان مروی

مرضیه نگهبان مروی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

۰ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
دکترا دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۶ اکنون
دکترا زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه الزهرا(س)
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات