مرتضی رستم پور

مرتضی رستم پور

مدیر اولین وتنها مرکز مهارت آموزی(کاردانش) موسیقی در ساوه- مدیرمسئول آموزشگاه موسیقی نکیسا در ساوه 08642240558.....09127566443

۳ارتباط ۳مهارت
مرکزی | ساوه
کارشناسی ارشد دانشگاه هنر
تحصیلات
دانشگاه هنر
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد موسیقی
مرکز جامع علمی کاربردی تهران
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی
مرکز آموزش علمی کاربردی ساوه
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کاردانی علوم ارتباطات امور فرهنگی
مهارت ها
| ۱نفر
محمد سلیمی
| ۰نفر
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
فرانسه | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات