محمد یزدان پناه

محمد یزدان پناه

۴ارتباط ۵مهارت
اردبیل | پارس آباد
برنامه ریز
تهران سیال آسیا
کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف
تحصیلات
دانشگاه صنعتی شریف
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
کارشناسی علوم کامپیوتر
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
برنامه ریز
تهران سیال آسیا
۱۳۹۷ اکنون
برنامه ریز ارشد
آرمان اندیشه تابناک
۱۳۹۶ اکنون
برنامه نویس آماری
سلامت به
پروژه‌ها
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
سلامت روان
پروژه‌ها
۱۳۹۷-۰۱
چگونه تست کنیم
خودم هستم با دوستان خوب در این برهه برای تست این چیزها را می نویسم امید است این تستی کت من می نویسم کار کند تست خیلی خیلی کرکتر در نام ن
مهارت ها
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
بهترین تست
برنامه ریز ارشد در آرمان اندیشه تابناک
توضیحات
سلام بر همه