در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا PhpMyAdmin را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که PhpMyAdmin را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PhpMyAdmin را بصورت مبتدی و حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PhpMyAdmin را بصورت متوسط و حدود ۴۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند PhpMyAdmin را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۹%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۳۶%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۴۱%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۷%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۳%
کاربران منتخب