در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا PHP را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که PHP را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۹ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند PHP را بصورت مبتدی و حدود ۲۵ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند PHP را بصورت متوسط و حدود ۳۶ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند PHP را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی بیش از ۱۰ عضو ۱۰%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۲۹%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۲۵%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۳۶%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۷۹%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۲۱%
کاربران منتخب