مرتضی حمیدی

مرتضی حمیدی

کارگر انبار

۰ارتباط ۶مهارت
البرز | کرج
کارگر انبار
سازه پویش
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم هنر گرافیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
Microsoft office Excel
فرساران
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کارگر انبار
سازه پویش
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
سرپرست بخش
مایکروتل+
فروشنده، انباردار، سرپرست فروشگاه
زبان ها
آذری | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات